or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Despre Caterdra ITE

Catedra ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ s-a înființat în anul 2017 în rezultatul comasării catedrei Pedagogie și Psihologie cu catedra de Istorie și Educație Civică, ca parte componentă a Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice. Catedra ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ funcționează în baza art.12 din Ordinul nr. 02-016 din 08.06.2017 cu privire la modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.

Viziunea Catedrei constă în a forma și a dezvolta competențele profesionale, aptitudinile și abilitățile necesare unui traseu profesional performant ce vor genera, în domeniile Psihopedagogie și pedagogie socială, Pedagogie în învățământul primar și preșcolar, Istorie și Educație Civică, accelerarea cunoașterii, deschiderea spre cooperare și calitatea studiilor centrate pe elemente esențiale: resurse umane de valoare, programe coerente, cu finalități clare, strategii didactice moderne, interactive de predare-învățare-evaluare, abordări didactice inovative, conexiunea programelor de studii/studiilor cu cerințele pieței muncii.

Misiunea Catedrei este de a asigura pregătirea profesională inițială de calitate în domeniile psihopedagogiei și pedagogiei sociale, pedagogiei în învățământul primar și preșcolar, istoriei și educației civice prin:

 • formarea și dezvoltarea competențelor gnoseologice, prognostice, manageriale, de comunicare, de investigare etc. prin metode de predare-învățare-evaluare interactive și creative centrate pe studenți — viitori specialiști — care vor deveni competitivi pe piața muncii;
 • extinderea și îmbunătățirea nivelului de calitate a cercetării, promovarea învățării prin cercetare.

Catedra „Istorie și Teoria Educației” dispune de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, având misiunea de a pregăti specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licenţă, la următoarele programe de studii:

 • Pedagogie în Învățământul primar și Pedagogie preșcolară (învățământ cu frecvență zi/ redusă),
 • Psihopedagogie și pedagogie socială (învățământ cu frecvență redusă),
 • Istorie și Educație civică (învățământ cu frecvență zi/redusă),

cât şi la nivelul ciclului II de studii, master:

 • Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (învăţământ zi)
 • Istoria Spațiului Sud-Est European: Studiu, Metodologie și Didactică (învăţământ zi),

În cadrul Catedrei ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ activează 9 membri titulari (5 conferențiari universitari; 1 profesor universitar, 3 asistenți universitari). Dintre aceștia,  5 membri dețin titlul științific de doctor și 1 membru deține titlul științific  de doctor habilitat.

La Catedra „Istorie și Teoria Educației” activează următoarele cadre didactice:

Nr.

Numele Prenumele

Titlul/Gradul Științific

Adresa de email

 

Cojocaru-Luchian Snejana

conf. univ., dr.

cojocari.snejana@usch.md

 

Șișcanu Ion

prof. univ., dr. hab.

siscanu.ion@usch.md

 

Axentii Ioana

conf. univ., dr.

axentii.ioana@usch.md

 

Ghelețchi Ion

conf. univ., dr.

gheletchi.ion@usch.md

 

Croitoru Constantin

conf. univ., dr.

croitoru.constantin@usch.md

 

Mihăilescu Natalia

conf. univ., dr.

mihailescu.natalia@usch.md

 

Chiciuc Ludmila

conf. univ., dr.

chiciuc.ludmila@usch.md

 

Lungu Polina

conf. univ., dr.

lungu.polina@usch.md

 

Ilicciev Maxim

asistent universitar

ilicciev.maxim@usch.md

 

Vrabie Silvia

asistent universitar

vrabie.silvia@usch.md

 

Barbă Maria

asistent universitar

barba.maria@usch.md

 

Radu Corina

lector universitar

zamfirov.corina1@gmail.com

CV cadre didactice a Catedrei ITE

Catedra „Istorie și Teoria Educației” ghidează următoarele structuri:

 • Centrul de Resurse a Sănătății Psihologice
 • Laboratorul de Psihopedagogie
 • Laboratorul de Istorie

Laboratorul de Psihopedagogie este fondat prin intermediul programului TEMPUS. Cadrele ştiinţifico-didactice desfăşoară diverse activităţi didactice şi extracurriculare cu caracter participativ: ore de curs, seminarii, ore de laborator cu utilizarea instrumentelor TIC, prezentărilor Power Point, filme didactice ș.a. Laboratorul de Psihopedagogie oferă posibilitatea eficientizării procesului instructiv la programele de studii ghidate de departament.

Laboratorul de Istorie a fost fondat în anul 2014 și are drept scop cercetarea, valorificarea și studierea Istoriei ținutului natal. Anual membrii departamentului organizează aici: lansări de carte, colocvii publice, conferințe publice, expoziții foto-documentare; simpozioane științifice; mese rotunde etc.

Centrul de Resurse a Sănătății Psihologice a fost fondat în anul 2015 și are drept scop să susțină studenții în dezvoltarea culturii psihologice a fiecărei personalități în parte, să ofere servicii de consultanță psihopedagogică studenților, inclusiv celor cu dizabilități ș.a.

Fiindcă activitatea Centrului de Resurse a Sănătății Psihologice se bazează pe activității de voluntariat, aici se pot adresa și persoane  social –vulnerabile din afara instituției.

Activitatea de cercetare-inovare. În cadrul Catedrei activitatea științifică a cadrelor didactico-științifice se desfășoară  în conformitate cu proiectele de cercetare a Catedrei:  Paradigma educației în era digitală și Istoria județului Cahul.

Activitatea de cercetare științifică este orientată spre realizarea următoarelor obiective: 

 • efectuarea cercetărilor științifice în conformitate cu temele de cercetare a departamentului;
 • perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice ale departamentului;
 • organizarea și participarea în cadrul conferințelor naționale și internaționale, treninguri, foruri științifice etc.;
 • publicarea rezultatelor activității de cercetare/științifice în revistele de specialitate din țară și din străinătate;
 • implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de instruire.

Sediul Catedrei „Istorie și Teoria Educației” se află în blocul I de studii, etajul II, biroul 213, Şef Catedră — Cojocaru-Luchian Snejana, dr., conf.univ., email: cojocari.snejana@usch.md, biroul 211.