or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Despre Facultate / Istoric

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice (FȘUP) este o subdiviziune structurală  a Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, care activează în baza Codului Educației, precum şi a altor acte în vigoare cu privire la activitatea ştiinţifică şi metodică a instituţiilor de învăţământ superior.

Facultatea de Litere a fost fondată în anul 2002. În anul 2008, numele subdiviziunii s-a preschimbat în Facultatea de Filologie şi Istorie. Actual, Facultatea a fost reorganizată şi la data de 1 septembrie 2017 a obţinut denumirea de Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice. Iniţial din componenţa Facultăţii făceau parte trei catedre: de Filologie Română, de Filologie Franceză şi de Filologie Engleză, iar în anul 2008 a avut loc afilierea la Facultate a Catedrei de Istorie și Științe Sociale şi Catedra de Pedagogie şi Psihologie. In anul 2017, în cadrul Facultăţii s-au format două Departamente: Istorie şi Teoria Educaţiei  și Limbi şi Literaturi, iar începând cu anul 2021, departamentele au fost reorganizate în Catedre: Catedra Istorie şi Teoria Educaţiei și Catedra Limbi şi Literaturi.

 

FORMELE DE STUDII

În cadrul USC și a FȘUP, studiile superioare se efectuează în limbă română, cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în două cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Programe de studii:

  • Istorie şi Educaţie Civică;
  • Limba şi Literatura Engleză şi Franceză;
  • Limba şi Literatura Engleză;
  • Limba şi Literatura Română;
  • Pedagogie în Învăţământul Primar şi Pedagogie Preşcolară.

 

Durata studiilor: la învăţământ cu frecvenţă – 3 ani, în cazul monospecialităților și 4 ani pentru specialitățile duble, iar la învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani pentru monospecialități și 5 ani pentru specialitățile duble.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de licenţiat în Științe ale Educației. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de cadre didactice în domeniul de formare profisională.

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Programe de studii:

  • Educaţie Lingvistică şi Literară;
  • Pedagogie și Tehnologii Educaționale Interactive;
  • Istoria Spațiului Sud-Est European: Studiu, Metodologie și Didactică.

 

Durata studiilor: 2 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de master în Științe ale Educației. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior licenţiatului în Științe ale Educației şi le permite absolvenţilor să activeze nu doar în calitate de cadre didactice cu categorie mai înaltă, ci și experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţii ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).

 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

În afara procesului didactic, cadrele didactice și științifico-didactice sunt antrenate în procesul de cercetare științifică. Participă cu comunicări ştiinţifice la diverse conferinţe, mese rotunde, simpozioane etc. naţionale şi internaţionale de specialitate, sunt autori de monografii, capitole din volume colective și autori/coautori la diverse articole publicate în culegeri şi reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Rezultatele cercetărilor efectuate de colaboratorii facultăţii sporesc calitatea studiilor, fiind utilizate în procesul de instruire, se bucură de recunoaştere ştiinţifică, sunt incluse în baze de date naționale și internaţionale (Research Gate, Google Scholar, Academia.edu ș.a.).

În scopul obţinerii unui nivel înalt de pregătire al cadrelor didactice, conform cerinţelor şi obiectivelor economiei naţionale, activitatea catedrelor din cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Pedagogice se desfăşoară luând în considerare următoarele tendinţe:

Ø  În scopul realizării planului de învăţământ, perfecţionării stilului pedagogic şi activităţii de cercetări ştiinţifice, în cadrul facultăţii a fost instituită Comisia de asigurare a calității;

Ø  Perfecţionarea continuă a procesului de instruire prin promovarea treptată a sistemului de instruire prin metodele de module şi credite transferabile, instituirea laboratoarelor în cadrul instituțiilor bază pentru organizarea practicii şi lucrărilor de laborator în baza cerințelor moderne, organizarea controlului continuu al reuşitei studenţilor şi perfecţionării sistemului de apreciere a cunoştinţelor, selectarea şi pregătirea cursurilor pentru instruirea studenţilor la distanţă, adaptarea sistemului de instruire la cerinţele procesului de la Bologna pentru recunoaşterea diplomelor absolvenţilor pe plan internaţional şi organizarea la nivel înalt a procesului de instruire la învăţământ cu frecvenţă redusă;

Ø  Actualizarea programelor de învăţământ în conformitate cu tendinţele moderne de dezvoltare a domeniului Științe ale Educației;

Ø  Planificarea şi diversificarea stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice la instituțiile de profil din R. Moldova, dar și din afară (prin programele de mobilitate academică).

Ø  Diversificarea modalităţilor de instruire a studenţilor, dezvoltând tehnologiile inovatoare de predare şi practicând lucrul de sine stătător al studenţilor sub supravegherea cadrelor didactice;

Ø  Utilizarea eficientă a reţelei Internet, ediţiilor noi de manuale, materialelor conferinţelor, revistelor periodice, ciclurilor de prelegeri, îndrumărilor metodice, inclusiv pe suport electronic, luând în considerare ultimele realizări ale reprezentanților din domeniul educațional;

Ø  Utilizarea sistemelor informaţionale în gestionarea activității la nivel de facultate şi de catedre.