or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Despre Catedra Limbi și Literaturi

Catedra Limbi și Literaturi este parte componentă a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice şi funcţionează în baza art.12 din Ordinul  nr.  02-016 din 08.06.2017 cu privire la modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. În componenţa Catedrei Limbi şi Literaturi au fost incluse: Catedra de Filologie Română (înfiinţată în 1999 şi redenumită în 2004) şi Catedra de Limbi Moderne (care din februarie 2012 a întrunit Catedra de Filologie Engleză şi Catedra de Filologie Franceză).

Catedra Limbi și Literaturi constituie un fundament puternic în promovarea limbii și literaturii române, limbilor moderne, a culturii și are nobila misiune de a pregăti specialiști de înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licenţă, cât și la nivelul studiilor de master.  Catedra Limbi și Literaturi are, de asemenea menirea să încurajeze cercetarea și inovarea în rândul cadrelor didactice și a studenților care să contribuie eventual cu rezultate valoroase în domeniul limbilor, literaturii, metodelor inovative și digitale de predare  în domeniile vizate.

Catedra Limbi şi literaturi dispune de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern și să se adapteze variațiilor solicitate.  În cadrul Catedrei Limbi şi Literaturi, în anul 2022-2023, activează:

opt membri titulari (trei conferenţiari universitari, patru conferenţiari universitari interimari, un asistent universitar), patru membri cumularzi (externi) şi un laborant. Șapte dintre membrii titulari deţin titlul ştiinţific de doctor.

Profesionalismul și colaborarea fructuoasă a Catedrei Limbi și Literaturi cu alte instituții și cadrele didactice din regiune și voluntarii SUA au contribuit la obținerea sprijinului Ambasadei SUA în Moldova care a finanțat renovarea Centrului American în 2019 și a deschis oportunități de predare  împreună cu voluntarii asistenți și specialiști calificați în domeniu, a oferit șansa de a beneficia de cursuri de dezvoltare profesională  și de mobilități academice pentru studenți și cadre didactice.

Membrii Catedrei Limbi și Literaturi sunt implicați într-un proiect de cercetare comun care înglobează aspecte inovaționale în domeniul predării limbilor. Tradițional, prezentarea rezultatelor cercetărilor  are loc în cadrul Conferinței cu genericul „Predarea limbilor în secolul XXI” în care participă membrii catedrei, voluntari din SUA, studenți și cadre didactice din regiune pentru a face schimb de bune practici și noi metode de predare, îvățare, evaluare.

Catedra Limbi și Literaturi organizează activități care promovează integrarea multiculturală și sensibilizarea literară în rândul cadrelor didactice și a studenților precum mese rotunde dedicate scriitorilor români, englezi și francezi care nu sunt doar informative, dar sporesc motivația, cultivă creativitatea și inspiră.

CV cadre didactice a Catedrei Limbi și Literaturi

Catedra „Limbi și literaturi” ghidează următoarele structuri:

 • Centrul de Resurse a Limbii Engleze
 • Centrul de Resurse a Limbii Franceze
 • Centrul de Resurse a Limbii Germane
 • Centrul de Cultură și Civilizație Română
 • Laboratoare lingofonice

Tematica de cercetare științifică

Cercetările ştiinţifice pe care le întreprind membrii Catedrei de profil sunt cantonate în domenii şi direcţii concrete, subiectele abordate prezentând o continuitate în ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică.

Direcţiile prioritare ale cercetărilor ştiinţifice la nivelul specializării sunt:

 • Limba română sub aspect structural, funcțional și istoric;
 • Literatura română și folclorul din Republica Moldova;
 • Cercetarea culturii tradiţionale, colectarea, conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului literar-artistic al Republicii Moldova;
 • Lingvistica şi comunicarea interculturală;
 • Sintaxă şi sintaxologie;
 • Traducerea artistică şi comparativismul;
 • Literatura română din Basarabia;
 • Sintaxa transformaţională.

Cercetările ştiinţifice sunt orientate spre:

 • aplicarea cercetărilor în cadrul cursurilor predate şi tipărite, în proiectele de disertaţii şi lucrări de doctorat, în publicarea în Buletinul Științific al  Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu”; 
 • în participarea la reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale;
 • în valorificarea cercetărilor personale ale cadrelor didactice înserate în lucrări ştiinţifice (monografii, articole ştiinţifice etc.);
 • în desfăşurarea de sesiuni ştiinţifice periodice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor, având invitaţi din ţară şi străinătate, cu publicarea comunicărilor susţinute;
 • în cercetarea diversităţii stilistice a limbii române, determinată de multiplicarea şi diferenţierea situaţiilor de comunicare, a contextelor de uz, fenomen larg răspândit, cel puţin în contexte culturale asemănătoare, ce deosebeşte într-o anumită măsură limba actuală de cea din secolele trecute.

 

Sediul Catedrei „Limbi și Literaturi” se află în blocul I de studii, etajul III, biroul 327, Şef Catedră — Pușnei Irina, dr., conf., univ., email: pusnei.irina@usch.md, biroul 323.