or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Catedra ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ s-a înființat în anul 2017 în rezultatul comasării catedrei Pedagogie și Psihologie cu catedra de Istorie și Educație Civică, ca parte componentă a Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice. Catedra ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ funcționează în baza art.12 din Ordinul nr. 02-016 din 08.06.2017 cu privire la modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul.
Viziunea Catedrei este de a forma și a dezvolta competențele profesionale, aptitudinile și abilitățile necesare unui traseu profesional performant ce vor genera, în domeniile Psihopedagogie și pedagogie socială, Pedagogie în învățământul primar și preșcolar, Istorie și Educație Civică, accelerarea cunoașterii, deschiderea spre cooperare și calitatea studiilor centrate pe elemente esențiale: resurse umane de valoare, programe coerente, cu finalități clare, strategii didactice moderne, interactive de predare-învățare-evaluare, abordări didactice inovative, conexiunea programelor de studii/studiilor cu cerințele pieței muncii.
Misiunea Catedrei este de a asigura pregătirea profesională inițială de calitate în domeniile psihopedagogiei și pedagogiei sociale, pedagogiei în învățământul primar și preșcolar, istoriei și educației civice prin:
În cadrul Catedrei ,,Istorie și Teoria Educațieiˮ activează 9 membri titulari (5 conferențiari universitari; 1 profesor universitar, 3 asistenți universitari). Dintre aceștia,  5 membri dețin titlul științific de doctor și 1 membru deține titlul științific  de doctor habilitat.
Catedra „Istorie și Teoria Educației” dispune de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, având misiunea de a pregăti specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licenţă, la  specialitățile:
urmărind formarea unor competenţe şi abilităţi în concordanță cu cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.
Planuri de studii (licenţă):
Planuri de studii (master);
La Catedra „Istorie și Teoria Educației” activează următoarele cadre didactice:
Catedra „Istorie și Teoria Educației” ghidează următoarele structuri:
Laboratorul de Psihopedagogie este fondat prin intermediul programului TEMPUS. Cadrele ştiinţifico-didactice desfăşoară diverse activităţi didactice şi extracurriculare cu caracter participativ: ore de curs, seminarii, ore de laborator cu utilizarea instrumentelor TIC, prezentărilor Power Point, filme didactice ș.a. Laboratorul de Psihopedagogie oferă posibilitatea eficientizării procesului instructiv la programele de studii ghidate de departament.
Laboratorul de Istorie a fost fondat în anul 2014 și are drept scop cercetarea, valorificarea și studierea Istoriei ținutului natal.
Anual membrii departamentului organizează aici: lansări de carte, colocvii publice, conferințe publice, expoziții foto-documentare; simpozioane științifice; mese rotunde etc.
Centrul de Resurse a Sănătății Psihologice a fost fondat în anul 2015 și are drept scop să susțină studenții în dezvoltarea culturii psihologice a fiecărei personalități în parte, să ofere servicii de consultanță psihopedagogică studenților, inclusiv celor cu dizabilități ș.a.
Fiindcă activitatea Centrului de Resurse a Sănătății Psihologice se bazează pe activității de voluntariat, aici se pot adresa și persoane  social –vulnerabile din afara instituției.
Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în  scopul  aprofundării  cunoştinţelor  teoretice  acumulate  de  către  studenţi  pe  parcursul  anilor  de studii şi formării competenţelor în cadrul programului de studii urmat.

Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică se fundamentează în baza Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică (ciclul I — studii superioare de licență, ciclul II — studii superioare de master, aprobat prin Hotărârea Senatului USC, Planului de învățământ.

Tipurile  stagiilor  de  practică  sunt  determinate  în  planurile  de  învăţământ,  în  strictă corespundere  cu  finalităţile  de  studii  pentru  specialistul  din  domeniul respectiv  de  formare profesională.  Durata  stagiilor  de  practică,  precum  şi  perioadele  de  desfăşurare  sunt  incluse  în  planurile de învăţământ.
Activitatea de cercetare-inovare. În cadrul Catedrei activitatea științifică a cadrelor didactico-științifice se desfășoară  în conformitate cu proiectele de cercetare a Catedrei:  Paradigma educației în era digitală și Istoria județului Cahul.
Activitatea de cercetare științifică este orientată spre realizarea următoarelor obiective: 
Sediul Catedrei „Istorie și Teoria Educației” se află în blocul I de studii, etajul II, biroul 213, Şef Catedră — biroul 211.