• Înființarea Departamentului Istorie și Teoria Educației
Departamentul Istorie și Teoria Educației din cadrul Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice reprezintă o structură unitară. A fost înființat în anul 2017 în rezultatul comasării Catedrei de Pedagogie și Psihologie și Catedrei de Istorie și Educație Civică.
Colectivul Departamentului este format din 11 cadre didactice titulare. Membrii Departamentului sunt preocupați de autoinstruire, formare continuă, participă activ la conferințe naționale și internaționale, publică articole în revistele de specialitate naționale și internaționale.
Viziunea Departamentului este de a forma și a dezvolta competențele profesionale, aptitudinile și abilitățile necesare unui traseu profesional performant ce vor genera, în domeniile Psihopedagogie și pedagogie socială, Pedagogie în învățământul primar și preșcolar, Istorie și Educație Civică, accelerarea cunoașterii, deschiderea spre cooperare și calitatea studiilor centrate pe elemente esențiale: resurse umane de valoare, programe coerente, cu finalități clare, strategii didactice moderne, interactive de predare-învățare-evaluare, abordări didactice inovative, conexiunea programelor de studii/studiilor cu cerințele pieței muncii.
Misiunea Departamentului este de a asigura pregătirea profesională inițială de calitate în domeniile psihopedagogiei și pedagogiei sociale, pedagogiei în învățământul primar și preșcolar, istoriei și educației civice prin:
— formarea și dezvoltarea competențelor gnoseologice, prognostice, manageriale, de comunicare, de investigare etc. prin metode de predare-învățare-evaluare interactive și creative centrate pe studenți — viitori specialiști — care vor deveni competitivi pe piața muncii;
— extinderea și îmbunătățirea nivelului de calitate a cercetării, promovarea învățării prin cercetare.
2. Structura Departamentului

Laboratorul de Psihopedagogie este fondat prin intermediul programului TEMPUS. Cadrele ştiinţifico-didactice desfăşoară diverse activităţi didactice şi extracurriculare cu caracter participativ: ore de curs, seminarii, ore de laborator cu utilizarea instrumentelor TIC, prezentărilor Power Point, filme didactice ș.a. Laboratorul de Psihopedagogie oferă posibilitatea eficientizării procesului instructiv la programele de studii ghidate de departament.
Laboratorul de Istorie a fost fondat în anul 2014 și are drept scop cercetarea, valorificarea și studierea Istoriei ținutului natal.
Anual membrii departamentului organizează aici: lansări de carte, colocvii publice, conferințe publice, expoziții foto-documentare; simpozioane științifice; mese rotunde etc.
Centrul de Resurse a Sănătății Psihologice a fost fondat în anul 2015 și are drept scop să susțină studenții în dezvoltarea culturii psihologice a fiecărei personalități în parte, să ofere servicii de consultanță psihopedagogică studenților, inclusiv celor cu dizabilități ș.a.
Fiindcă activitatea Centrului de Resurse a Sănătății Psihologice se bazează pe activității de voluntariat, aici se pot adresa și persoane social –vulnerabile din afara instituției.
3. Programe realizate
Departamentul ghidează pregătirea profesională a studenților de la ciclul I, licență, la următoarele specialități duble:
Pedagogie în Învățământul Primar și Pedagogie Preșcolară, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă (240 credite);
Istorie și Educație Civică, învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă (240 credite).
La ciclul II, master, Departamentul Istorie și Teoria Educației ghidează două programe de master:
Pedagogie și Tehnologii Educaționale Interactive (cercetare), învățământ cu frecvență (120 credite);
Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare), învățământ cu frecvență (120 credite).
Stagiile de practică. Stagiile de practică sunt parte integrantă obligatorie a procesului educaţional şi se realizează în scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi pe parcursul anilor de studii şi formării competenţelor în cadrul programului de studii urmat.
Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică se fundamentează în baza Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior, Regulamentului privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică (ciclul I — studii superioare de licență, ciclul II — studii superioare de masterat, aprobat prin Hotărârea Senatului USC, Planului de învățământ.
Tipurile stagiilor de practică sunt determinate în planurile de învăţământ, în strictă corespundere cu finalităţile de studii pentru specialistul din domeniul respectiv de formare profesională. Durata stagiilor de practică, precum şi perioadele de desfăşurare sunt incluse în planurile de învăţământ.
Informații privind personalul didactic al Departamentului
Programele de studii la ciclul I, licență, și ciclul II, master, sunt asigurate de 11 cadre didactico-științifice
Nume, prenume Gradul didactico-științific
1. Axentii Ioana conf. univ., dr.
2. Barbă Maria asistent universitar
3. Cojocari-Luchian Sn. conf. univ., dr.
4. Ilicciev Maxim asistent universitar
5. Vrabie Silvia asistent universitar
6. Mihăilescu Natalia conf. univ., dr.
7. Șișcanu Ion prof. univ., dr. hab.
8. Chiciuc Ludmila conf. univ., dr.
9. Lungu Polina conf. univ., dr.
10. Ghelețchi Ion conf. univ., dr.
11. Croitoru Costin conf. univ., dr.

Activitatea de cercetare-inovare. În cadrul Departamentului activitatea științifică a cadrelor didactico-științifice se desfășoară în conformitate cu proiectele de cercetare a Departamentului: Paradigma educației în era digitală și Istoria județului Cahul.
Activitatea de cercetare științifică este orientată spre realizarea următoarelor obiective:
• efectuarea cercetărilor științifice în conformitate cu temele de cercetare a departamentului;
• perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice ale departamentului;
• organizarea și participarea în cadrul conferințelor naționale și internaționale, treninguri, foruri științifice etc.;
• publicarea rezultatelor activității de cercetare/științifice în revistele de specialitate din țară și din străinătate;
• implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de instruire;
• desfășurarea activităţii de doctorat.